Nền tảng commission an toàn, minh bạch

Nơi đam mê trở thành nghệ thuật

Khi bạn đặt mua commission, Dreamerly giữ hộ tiền và chỉ chuyển cho hoạ sĩ khi commission kết thúc. Nếu hoạ sĩ không hoàn thành, Dreamerly sẽ hoàn tiền cho bạn.